Caafimaad qabow @ Guriga: Iska ilaali coronavirus, sunta rasaasta, iyo neefta sanadkan

Biyo ma u baahan tahay? Wac 3-1-1

Ma u baahan tahay kabo, dhar, ama alaab carruureed? Wac 2-1-1

Ma u baahan tahay sahay nadiifin? Wac 3-1-1

Ma u baahan tahay cunto? Wac 2-1-1

Ma u baahan tahay daryeel caafimaad? Wac dhakhtarkaaga.

Macluumaadka Kale

Booqo 211WNY si aad u hesho liiska adeegyada dhan ee Galbeedka New York: http://www.211wny.org/

La xiriir 311 si aad u codsatid sahayda nadiifinta ama inaad u codsato adeegga biyaha: https://www.buffalony.gov/463/Contact-311

Booqo www.covid19.buffalony.gov si aad wax uga ogaato wararka ku saabsan coronavirus news iyo ilaha ku yaal Buffalo

Adeegyada Dhibaatooyinka 24-saac ee Khadka Tooska ah: 716-834-3131